توزيع نيروي برق استان قزوين       ورود به سیستم             کاربر جاری : کاربر وب

خدمات دولت الکترونیک
کار بر گرامی:
شما می توانید از طریق منوی سمت راست تقاضای خود را ارسال نمایید تا پس از بررسی های لازم اعمال گردد.
همچنین می توانید با پیگیری تقاضا در جریان مراحل انجام کار قرار بگیرید.
برای رویت اطلاعات انشعاب خود و چاپ قبض نیز می توانید از امکانات این سامانه اینترنتی برخوردار شوید.
بهترین نمایش در Internet Explorer 8 و FireFox 3.6
محصول شرکت اندیشه کامپیوتر © 2019